Bygningsafsætning


Når du skal have bygget et nyt hus eller en tilbygning til et eksisterende hus skal du have en byggetilladelse fra kommunen. I nogle tilfælde vil kommunen stille som krav i byggetilladelsen, at huset afsættes eller kontrolleres af en landinspektør for at sikre, at de lovmæssige krav om afstand til skel, strandbeskyttelseslinie, samt højder m.v. overholdes.

Før bygningsafsætningen undersøger landinspektøren, om der ligger nogle servitutter på ejendommen med bebyggelsesregulerende bestemmelser. Viser det sig, at byggeprojektet er i strid med en servitut, rådgiver landinspektøren naturligvis efter bedste evne bygherren om, hvordan problemet kan løses.

Under selve bygningsafsætningen markeres typisk enten husets hjørner eller nogle sikringspæle som entreprenøren kan trække snore imellem til brug for udgravningen til fundamentet. Desuden nivelleres det naturlige terræn rundt omkring huset, således at det kan beregnes hvor høj husets sokkel må være i forhold til husets samlede højde.

Til sidst afgiver landinspektøren en attest, hvoraf det fremgår, at bygningsafsætningen overholder eventuelle servitutter og ikke er i strid med de i byggeloven og naturbeskyttelseslovens angivne byggelinier.

Ofte vil kommunen kræve en situationsplan før der afgives byggetilladelse. Typisk drejer det sig om områder med meget kuperet terræn eller anden landskabelig bevaringsværdi. Og altid hvis man ønsker en såkaldt "straksbehandling" i Odsherred Kommune. (se nærmere på Odsherred Kommune's hjemmeside).