Matrikulære arbejder


Ifølge Udstykningsloven §13 er landinspektører med beskikkelse de eneste, der må udføre matrikulært arbejde.

Du skal derfor bruge en landinspektør, når du vil vide, hvor skellene omkring din ejendom er;

 • Skelafsætning; Skellene omkring de allerfleste ejendomme er afmærket, enten med et jernrør med skelmærke med krone eller en betonpæl med indhugget krone. Findes der ikke allerede afmærkning eller er den tabtgået, sætter landinspektøren nye jernrør. Landinspektøren har pligt til at orientere naboerne og derved give dem mulighed for at udtale sig.

  Eller når der skal ændres på skellet/grænserne af din ejendom;

 • Udstykning: når din ejendom skal deles i 2 eller flere nye ejendomme
 • Arealoverførsel: når et areal skal lægges til en anden ejendom, enten ved køb/salg eller bytte eller mellem to ejendomme med samme ejer.
 • Sammenlægning: når to hele ejendomme skal lægges sammen til een
 • Ejendomsberigtigelse: de særlige tilfælde, hvor grænserne i marken ikke stemmer overens med de oplysninger Geodatastyrelsen har om din ejendom, f.eks. hvis havet har skyllet noget af ejendommen væk.

  Som led i den matrikulære sag, skal landinspektøren kontrollere, at den matrikulære ændring eller den tilsigtede arealanvendelse ikke er i strid med en lang række love, bl.a. Planloven, Byggeloven, Vejlovene, Miljøloven og Naturbeskyttelsesloven.

  Sagen sendes til godkendelse i kommunen og ved eventuelle andre myndigheder, der skal høres.

  Landinspektøren afslutter sagen med at sende den til Geodatastyrelsen, der er Danmarks offentlige instans for ejendomsregistrering.

 •